Educational Technology and Communication Department. Thaksin University.

MENU

หน้าแรก
     • คำแนะนำการใช้บทเรียน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหาหลัก
     • การเขียนบรรณานุกรม
        1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            ของหนังสือ

        
2. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            บทความในหนังสือ

        3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            ของวารสารและนิตยสาร

        4. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            บทความในหนังสือพิมพ์

        5. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
            ของเอกสารที่ค้นได้จากเว็บไซต์

        6. รูปแบบวัสดุสารนิเทศที่มีลักษณะ
            เฉพาะอื่นๆ

        
7. หลักเกณฑ์การลงรายการทาง
            บรรณานุกรม


     
• การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
        1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
        2. การทำเชิงอรรถ
        3. วิธีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
        4. หลักเกณฑ์การอ้างอิงแบบแทรก
            ในเนื้อหา

แบบทดสอบหลังเรียน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจ

กระดานข่าว

การเขียนบรรณานุกรม

• ตัวอย่างการเขียนรายการบรรณานุกรมของวัสดุสารนิเทศ
   ประเภทต่างๆ


หนังสือ

1. หนังสือที่ผู้แต่งเป็นบุคคลธรรมดา
ฉันทัส ทองช่วย. (2536). ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้. กรุงเทพฯ :           โอเดียนสโตร์.

2. หนังสือที่ผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์
จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2505). เจ้าชีวิต (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ :
          คลังวิทยา.

3. หนังสือที่ผู้แต่งมีสมณศักดิ์
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต). (2540). การศึกษาพัฒนาการ หรือบูรณาการ. กรุงเทพฯ :
          มูลนิธิพุทธธรรม.

4. หนังสือที่ผู้แต่งมีสมณศักดิ์และฐานันดรศักดิ์
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. (2511). สรรสิทธิ์คำฉันท์. พระนคร : ศิวพร.

5. หนังสือที่ผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์
วิจิตรวาทการ, หลวง. (2512). กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่ (พิมพ์ครั้งที่2). พระนคร : เสริมวิทย์
          บรรณาคาร.

6. หนังสือที่ผู้แต่งคนไทยเขียนเป็นภาษาต่างประเทศ
Thongchai Winijakul. (1994). Siam Mapped :Ahistory of the GeoBody of theNation.
           Honnolulu : University of Hawaii Press.

7. หนังสือที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ
Balee, W. (1995). Advances in historical ecology. New York : Columbia University Press.

8. หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน
ประดิษฐ์ มีสุข, และเสวณี โพชนุกูล. (2535). รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก
          ในน้ำทะเลสาบสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.

Dumarcay, J., & Smithies, M. (1995). Cultural sites of Burma, Thailand,
           and Cambodia.  Kuala Lumpur : Oxford University Press.

9. หนังสือที่มีผู้แต่ง 3-5 คน
นิดา มีสุข, จำเริญ แสงดวงแข, และกฤตวิทย์ ดวงสร้อยทอง. (2543). ความรู้ความสามารถทาง
          วิชาการของกองบัณฑิตทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทยด้านความต้องการของสังคม.
          สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
Locke, L., Silverman, S.J., & Spirduso, W. (1998). Reading and understanding.
          Thousand Oaks, CA : SAGE.

10.หนังสือที่มีผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป
บันลือ ถิ่นพังงา, สนั่น สิทธิวัง, ฉันทัส ทองช่วย, ปรีชา ทิชินพงศ์, อุดม หนูทอง, วีระชัย เสมาภัคดี,
เสริม ทัดศรี, และนรา บูรณรัช. (2534). รายงานการวิจัยเรื่องสภาพการเรียนการสอนและ
การใช้ภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.

11. หนังสือที่ผู้แต่งใช้นามแฝง
โบตั๋น. (2536). นวลนางข้างเขียง. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก.

12. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม
อภิชัย พันธเสน (บรรณาธิการ). (2530). วิกฤตการณ์หนี้ต่างประเทศของรัฐบาลไทย. กรุงเทพ :
          สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.
Winks, R.W. (ed). (1970). The historian as detective : Essays on evidence.
          New York : Harper & Row.

13. หนังสือที่หน่วยงานรับผิดชอบ
การไฟฟ้านครหลวง. (2538). สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย. กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฯ.
The World Resource Institute. (1994). Global environment. New York : Oxford           University Press.

14. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
พรรณไม้โครงการหลวง. (2535). กรุงเทพฯ : โครงการหลวง.
Water resources management. (1993). Washington D.C. : The World Bank.

15. หนังสือที่ไม่ใช่ปีพุทธศักราช
รัตนาญัปติ, หลวง. (ร.ศ.112). กฎหมายรัชกาลที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิชาการ.

16. หนังสือที่ไม่ปรากฏที่พิมพ์
หากประมาณได้ว่าหนังสือนั้นๆ พิมพ์ในปีใด ให้ระบุปีนั้นไว้ โดยกำกับด้วยเครื่องหมาย ?
กฤตวิทย์ ดวงสร้อยทอง. (2538?). วรรณกรรมประวัติศาสตร์. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้.

และหากว่าไม่สามารถประมาณได้ว่าพิมพ์ในปีใด ให้ลงว่า ม.ป.ป.
ประดิษฐ์ ตั้งตระกุล, สมหมาย กระจ่างลิขิต, สมศักดิ์ โชคนุกูล, นิสากร รักษ์ศรี, และอุบลวรรณ
อุโพธิ์. (ม.ป.ป.) รายงานการวิจัยเรื่องพืชสมุนไพรที่ใช้บำบัดพิษสัตว์. สงขลา : คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.

17. หนังสือที่ไม่ใช่ฉบับพิมพ์ครั้งแรก
ตุ้ย ชุมสาย, ม.ล. (2536). จิตวิทยาพาเพลิน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
          มหาวิทยาลัย.
Stephenson, D. (1992). American government (4 th ed.). New York : Harper & Row.

18. หนังสือแปล
กรณีปรากฏชื่อผู้แต่งเดิม ให้ลงชื่อผู้แต่งเดิมในรายการผู้แต่ง โดยเขียนเป็นภาษาไทย สำหรับหนังสือแปลเป็นภาษาไทย และให้ระบุชื่อผู้แปลไว้ในเครื่องหมายวงเล็บกลม ต่อท้าย ชื่อเรื่อง

ไวล์เดอร์, ลอร่า อิงกัล. (2535). ริมทะเลสาบสีน้ำเงิน. (แปลและเรียบเรียง โดยสุคนธรส,
          พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น.
โรว์ลิ่ง, เจ.เค. (2544). แฮรี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ (แปลจาก Harry Potter and the
          philosopher’s โดยสุมาลี, พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์.

ถ้าไม่ทราบชื่อผู้แต่งเดิม ให้ลงชื่อผู้แปลในรายการผู้แต่ง โดยมีคำว่า “ผู้แปล” กำกับไว้หลังชื่อภายในวงเล็บกลม
เสถียรพงษ์ วรรณปก (ผู้แปล). (2537). พุทธวจนะในธรรมบท (พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม).
          กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง.

19. หนังสือหลายเล่มจบ
19.1 หากอ้างถึงทุกเล่ม หรือหลายเล่มที่มีเลขเรียงติดต่อกันให้ระบุเลขประจำเล่มเป็นช่วงเลข ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บกลมหลังชื่อเรื่อง
กฎหมายตราสามดวง (เล่ม1-5). (2506). พระนคร : โรงพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา.
Blanco, R. L. (ed). (1993). The American revolution, 1775-1783 : An Encyclopedia
          (vol.1-2). Hamden, CT : Garlan.

19.2 หากอ้างถึงเล่มใดเล่มหนึ่งเพียงเล่มเดียว ให้ระบุเลขเฉพาะเลขประจำเล่มที่อ้างถึงและระบุปีพิมพ์เฉพาะของเล่มนั้นๆ เท่านั้น
แสงทอง. (2537) . ภาษาและหนังสือ (เล่มที่1). กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.

19.3 หากเล่มที่อ้างถึงนั้น มีชื่อเรื่องประจำเล่ม ซึ่งต่างจากชื่อเรื่องรวมของชุดนั้น ให้เขียนโดยใช้ชื่อเรื่องประจำเล่มของเล่มนั้นๆ เป็นชื่อเรื่องรอง
ฐาปะนีย์ นาครทรรพ. (2542). ภาษาไทยวันนี้ : เล่ม 3 สำนวนไทยในการสื่อสาร. กรุงเทพฯ :
          กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Churchill, W.S. (1958). A history of the English-speaking peoples : VoI.3
          The age of the  revolution. New York : Dodd.

19.4 หากหนังสือชุดนั้นใช้เวลาในการจัดพิมพ์มากกว่า 1 ปี ให้ระบุปีพิมพ์แรกและปีพิมพ์สุดท้าย
กรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์. (2534-2536). วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
          (เล่ม 1-3). กรุงเทพฯ : กรมฯ.
Churchill, W.S. (1956-1958). A history of the English-speaking peoples
          (Vols.1-3). New York : Dodd.

    

กระดานข่าวแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาหลัก แบบทดสอบหลังเรียน แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม แบบประเมินความพึงพอใจ
 
©2008 Amonrat Saekwung : All rights reserved   
E-mail - tourkrorm_a@hotmail.com. : Tel.089-9742826   
ย้อนกลับ หน้าถัดไป