รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของวารสารและนิตยสาร

แบบฝึกหัดข้อที่ 1
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของบทความเรื่อง สาหร่ายชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ ประจำฉบับที่ 8 ปีที่ 5 เดือนมกราคม-มีนาคม 2544 หน้า 12-15 โดย ผศ. ดร. สมภพ อินทสุวรรณ คือ
ก. สมภพ อินทสุวรรณ. (2544). สาหร่ายชายฝั่งทะเลสาบสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์. 5(8), 12-15.
ข. สมภพ อินทสุวรรณ. (2544). สาหร่ายชายฝั่งทะเลสาบสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์.5(8), 12-15.
ค. สมภพ อินทสุวรรณ, ผศ.ดร. (2544). สาหร่ายชายฝั่งทะเลสาบสงขลา. วารสาร วิทยาศาสตร์. 5(8), หน้า12-15.
ง. สมภพ อินทสุวรรณ. (2544). สาหร่ายชายฝั่งทะเลสาบสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์. 5(8), 12-15.
จ. สมภพ อินทสุวรรณ. (2544). สาหร่ายชายฝั่งทะเลสาบสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์. 8 (5), 12-15