รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของเอกสารที่ค้นได้จากเว็บไซต์

แบบฝึกหัดข้อที่ 1

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบ เอ.พี.เอ ของข้อมูลที่สืบค้นจาก World Wide Web : Http: Thainew.th.com เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ของบทความเรื่อง เพื่อนคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันชีวิต มีบทบาทสำคัญอย่างไร เขียนโดย นายอำนวย ศุภเวชย์ จากหนังสื่อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1370 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2546 คือ
ก. นายอำนวย ศุภเวชย์. (2546, 18 กันยายน). เพื่อนคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันชีวิต มีบทบาทสำคัญอย่างไร. ฐานเศรษฐกิจ. 20 (1370). สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2550จาก w.w.w. http: Thainews.th.com
ข. อำนวย ศุภเวชย์. (2546, 18 กันยายน). เพื่อนคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันชีวิต มีบทบาทสำคัญอย่างไร. ฐานเศรษฐกิจ. 20 (1370). จาก www. http: Thainews.th.com สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2550.
ค. อำนวย ศุภเวชย์. (2546, 18 กันยายน). เพื่อนคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันชีวิต มีบทบาทสำคัญอย่างไร. ฐานเศรษฐกิจ. 1370(20). สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2550จาก www. http: Thainews.th.com .
ง. อำนวย ศุภเวชย์. (2546, 18 กันยายน). เพื่อนคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันชีวิต มีบทบาทสำคัญอย่างไร. ฐานเศรษฐกิจ. 20(1370). สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2550 จาก. http: // www Thainews.th.com .
จ. อำนวย ศุภเวชย์. (2546, 18 กันยายน). เพื่อนคิดประกันชีวิต : ตัวแทนประกันชีวิต มีบทบาทสำคัญอย่างไร. ฐานเศรษฐกิจ. 20,(1370). สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2550 จาก. http: // www Thainews.th.com .